Skuteczność Indywidualna

1. Ocena potencjału i kompetencji, opracowanie planu rozwoju

 • określenie celu badania kompetencji, identyfikacja grup docelowych oraz zdefiniowanie modelu kompetencji będących podstawą do badania
 • wybór metody badania (Development Centre, narzędzia analizy indywidualnej)
 • przeprowadzenie badania
 • wnioski i feedback z badania
 • opracowanie planu rozwoju badanych kompetencji w wymiarze indywidualnym i zespołowym
 • zdefiniowanie działań rozwojowych (np. awans poziomy / pionowy, czasowa rotacja – oddelegowanie do innych zadań lub innego procesu, program dla talentów, etc.)

2. Opracowanie polityki rozwoju kompetencji

 • zdefiniowanie krótko-, średnio- i długookresowych potrzeb ilościowych i jakościowych w zakresie kompetencji
 • przegląd dotychczas stosowanych narzędzi rozwoju kompetencji i ocena ich skuteczności w kontekście zidentyfikowanych priorytetów organizacji
 • opracowanie zestawu wytycznych dla rozwoju kompetencji zgodnie z wynikami analizy potrzeb
 • wsparcie działu HR w przygotowaniu planu rozwoju kompetencji spójnego z opracowaną polityką w tym zakresie

3. Coaching biznesowy

 • określenie celów coachingu
 • przeprowadzenie coachingu
 • określenie dalszych celów rozwojowych

4. Corporate University – programy dla kadry o wysokim potencjale

 • określenie celów i zakresu programu
 • wybór uczestników programu oraz mentorów wewnątrz
 • realizacja działań rozwojowych i przygotowanie autorskich projektów uczestników
 • określenie indywidualnych ścieżek dalszego rozwoju absolwentów programu

5. Szkolenia dla podstawowej kadry kierowniczej, typu mistrzowie i brygadziści

 • ustalenie celów programu
 • wybór wewnętrznych mentorów / coachów i przygotowanie ich do nowej roli
 • wybór tematu i zakresu oraz definiowanie projektów pro-efektywnościowych do opracowania przez uczestników
 • przeprowadzenie programu rozwojowego oraz realizacja projektów pro-efektywnościowych

6. 100 dni menedżera

 • określenie celów nowego zarządzającego w perspektywie 3, 12 i 36 miesięcy
 • diagnoza stanu wyjściowego, zwłaszcza środowiska działania zarządzającego
  • określenie kluczowych ryzyk dla realizacji celów
  • dźwigni wspierających osiągnięcie priorytetów oraz zasobów niezbędnych / dostępnych dla Klienta
 • przygotowanie szczegółowego planu działania na 3 miesiące oraz ramowego planu na 36 miesięcy
 • wsparcie w realizacji planu działania przy pomocy Kokpitu Menedżerskiego (określenie kluczowych wskaźników sukcesu i ich monitorowanie)

7. Coaching projektowy przy realizacji projektu – wsparcie dla sponsora projektu i szefa projektu

 • diagnoza stanu projektu, identyfikacja barier dla realizacji projektu i dźwigni efektywności
 • określenie planu działań usprawniających i planu w zakresie change management w projekcie
 • wsparcie dla kierownika projektu / sponsora w realizacji planu działania

8. „PROSCI Change Management” - szkolenia w zakresie zarządzania zmianą / przygotowanie liderów zmiany

 • przygotowanie procesu zmiany
  • definiowanie strategii zarządzania zmianą
  • przygotowanie zespołu, w tym zidentyfikowanie i przeszkolenie liderów zmiany
  • przygotowanie modelu sterowania zmianą przez sponsora
 • zarządzanie procesem zmiany
  • przygotowanie planu działania
  • wdrożenie i monitorowanie planu dzialań
 • aktywne wspieranie procesu zmiany
  • gromadzenie i analiza informacji zwrotnej w zakresie wyników wdrażania zmian
  • określanie luki względem planowanych rezultatów i podejmowanie działań korygujących
  • wdrażanie działań korygujących i świętowanie sukcesów

9. Indywidualne prawo pracy

 

 

Tools

What else ?

Community

 •  
 • lien_linkedin lien_twitter