Podnoszenie Efektywności

1. Audyt organizacji

 • zdefiniowanie celów i zakresu audytu
  • określenie obszarów nieefektywności organizacji
 • opracowanie metodologii pracy
  • przeprowadzenie pilotażowego badania i modyfikacja narzędzia
  • realizacja badania – identyfikacja obszarów spójności pomiędzy wizją rozwoju, kompetencjami ludzi oraz organizacją
 • wskazanie kluczowych warunków powodzenia dla procesu audytowego
 • opracowanie wniosków i rekomendacji poaudytowych
  • zdefiniowanie obszarów zmian w systemach zarządczych i w organizacji wewnętrznej nakierowanych na podniesienie efektywności
 • wypracowanie planu komunikacji wewnętrznej wyprzedzającej wdrożenie wniosków poaudytowych i jego realizacja

2. Mobilizacja kadry kierowniczej i pracowników wokół strategii

 • określenie luki pomiędzy stanem obecnym i stanem docelowym w kontekście planów wdrażania strategii Firmy
 • warsztat: diagnoza stanu obecnego organizacji z kluczowymi menedżerami w Firmie
 • identyfikacja i przygotowanie liderów zmian
 • zdefiniowanie kluczowych projektów strategicznych
 • wybór i umocowanie liderów projektów
 • ENERGY FOR CHANGE – warsztaty wyzwalające energię na rzecz wdrażania strategii
  • zaangażowanie kadry do wypracowania planów kluczowych projektów
  • zdefiniowanie barier dla wdrażania strategii w kluczowych jednostkach organizacyjnych i procesach, wspólne wypracowanie planu zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą
  • przydzielenie celów zespołowych i indywidualnych związanych z realizacją strategii
 • opracowanie master planu wdrażania strategii w Firmie
 • „sprzedaż” nowej strategii – zaangażowanie WSZYSTKICH pracowników do realizacji strategii podczas integracyjnych sesji z wykorzystaniem narzędzia Mocne Karty®
 • wypracowanie planu komunikacji procesu zmiany, budowania wizerunku lidera procesu zmian, wdrożenie planu komunikacji

3. Reorganizacja zespołu, wskazanie nowych ról

 • określenie ryzyk miękkich dla planu wdrożenia nowej organizacji
 • analiza potencjału obecnej kadry kierowniczej
 • przeprowadzenie konkursów na kluczowe stanowiska kierownicze, w tym analiza kompetencji menedżerskich kandydatów
 • zapewnienie wyprzedzającej komunikacji całego procesu oraz komunikacji towarzyszącej procesowi
 • przygotowanie indywidualnych planów rozwoju nowowybranych menedżerów

4. Zarządzanie wynikami pracy: od kaskadowania celów do systemu ocen i premii

 • zdefiniowanie celów dla poszczególnych:
  • obszarów organizacji
  • procesów
  • kluczowych stanowisk
 • przygotowanie procesu definiowania celów
 • monitorowanie i feedback z ich realizacji
 • określanie działań rozwojowych, motywacyjnych i outplacementowych
 • kaskadowanie celów w całej organizacji
 • wypracowanie zasad premiowania dla całej organizacji
  • przeszkolenie kadry i pracowników z funkcjonowania systemu ocen i prowadzenia rozmów oceniających
  • pilotażowe wdrożenie systemu ocen
  • modyfikacja procesu, narzędzi i dodatkowe szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników
 • opracowanie planu komunikacji procesu i jego realizacja
 • określenie modelu kompetencji (firmowych i branżowych)

5. Zmiany ZUZP, ewolucja systemu wynagrodzeń

 • zdefiniowanie celów nowego systemu wynagradzania
 • analiza:
  • warunków prawnych – wewnątrzzakładowe prawo pracy
  • uwarunkowań społecznych – barometr klimatu społecznego
  • uwarunkowań biznesowych i efektywnościowych – branżowy benchmark wynagrodzeń oraz określenie obszarów nieefektywności istniejącego systemu wynagradzania
 • określenie optymalnej ścieżki wdrożenia nowego systemu
 • plan wdrożenia
 • opracowanie planu komunikacji całego procesu i jego realizacja
 • wsparcie wdrożenia
 • monitorowanie kluczowych parametrów wdrożenia
 • prowadzenie dialogu ze stroną społeczną

6. Wdrażanie systemów i narzędzi ciągłego doskonalenia wyników

 • określenie warunków do ciągłego doskonalenia wyników Firmy, w tym planu komunikacji jako elementu kultury organizacyjnej
 • budowanie kultury ciągłego doskonalenia procesów i podnoszenia efektywności
 • analiza i optymalizacja procesów
 • wdrażanie Project Management Office – systemowe wsparcie zarządzania projektami w organizacji
 • wdrażanie Change Management Office – systemowe wsparcie zarządzaniem zmianą w organizacji
 • podnoszenie produktywności w obszarach pozaprodukcyjnych poprzez lean management – wykorzystanie najlepszych praktyk z przemysłu do zwiększania efektywności procesów wsparcia

7. Optymalna etatyzacja

 • określenie obecnego i docelowego ilościowego zapotrzebowania na kompetencje (etatyzacja docelowa) z punktu widzenia długofalowej strategii Firmy oraz osiągania najwyższych standardów produktywności i efektywności pracy – benchmarking etatyzacji w poszczególnych procesach z porównywalnymi przedsiębiorstwami
 • zdefiniowanie obszarów nierównowagi: nadmiaru i niedoboru kompetencji, ustalenie celów ilościowych dla poszczególnych obszarów organizacji / procesów
 • określenie optymalnej ścieżki dojścia do stanu docelowego
 • plan działań dla osiągnięcia stanu docelowego – zdefiniowanie konkretnych projektów
 • przygotowanie i przeprowadzenie komunikacji procesu wśród pracowników

8. Przygotowanie i realizacja Programów Dobrowolnych Odejść (PDO)

 • określenie docelowej etatyzacji
 • przygotowanie regulaminu PDO ukierunkowanego na procesy, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na pracę
 • przeprowadzenie komunikacji PDO
 

 

Tools

What else ?

Community

 •  
 • lien_linkedin lien_twitter